top of page

Rolf van Valkenburg

Head of Design

Fusion Hotel Group

Rolf van Valkenburg

Rolf has over 20 years of international experience as an architectural engineer and interior designer. For the past 13 years he has been living and working in Southeast Asia, as a director for multiple renowned design and development companies in the region. His skills range from overseeing architecture; interior; engineering and project management to managing company organization; quality control and business development. In Vietnam he has designed and directed a great diversity of projects from initial concept until completion, making him a very knowledgeable partner in the local design and construction market.

Rolf có hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế với tư cách là kỹ sư kiến trúc và thiết kế nội thất. Trong 13 năm qua, ông đã sống và làm việc tại Đông Nam Á, với vai trò là giám đốc cho nhiều công ty thiết kế và phát triển nổi tiếng trong khu vực. Kỹ năng của anh ấy bao gồm giám sát kiến trúc; Nội thất; kỹ thuật và quản lý dự án để quản lý tổ chức công ty; kiểm soát chất lượng và phát triển kinh doanh. Tại Việt Nam, ông đã thiết kế và chỉ đạo rất nhiều dự án từ ý tưởng ban đầu cho đến khi hoàn thành, khiến ông trở thành một đối tác rất am hiểu về thị trường thiết kế và xây dựng trong nước.

bottom of page