top of page

Individual Membership Registration Form
Đăng ký hội viên cá nhân

Your picture | Ảnh chân dung
Sex | Giới tính
Additional information | Thông tin bổ sung :

I would like to submit the membership application form and transfer the Member fee of VND 1,000,000 to VDAS | Sau khi tham khảo điều lệ, các qui chế & quyền lợi hội viên - tôi muốn đăng ký tham gia vào Hội và chuyển khoản số tiền 1.000.000đ cho hội phí VDAS.

bottom of page