top of page

Krisnawati Anggraini

Arch/Fit-Out Deputy Manager

AKYN Hospitality Group

Krisnawati Anggraini

Anggraini Krisnawati is an Indonesian architect. Her 31 years of local and international experience encompass a large selection of expertise in development, construction for designers, and project management services in Indonesia, Malaysia, Oman, and Vietnam. She has a Master of Business Administration from IPMI Jakarta, Indonesia, and a Bachelor of Architecture Engineering from ISTN Jakarta, Indonesia. She is also a member of the Associate of Indonesia Architecture - IAI Jakarta and Indonesia Construction Management.

Anggraini Krisnawati là một kiến trúc sư người Indonesia. 31 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế của bà bao gồm nhiều chuyên môn đa dạng về phát triển, xây dựng cho các nhà thiết kế và dịch vụ quản lý dự án ở Indonesia, Malaysia, Oman và Việt Nam. Cô có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của IPMI Jakarta, Indonesia và bằng Cử nhân Kỹ thuật Kiến trúc của ISTN Jakarta, Indonesia. Cô cũng là thành viên của Hiệp hội Kiến trúc Indonesia - IAI Jakarta và Quản lý Xây dựng Indonesia.

bottom of page