top of page

Grazina Dirzyte

Sailing Club Leisure Group

Head of Projects

Grazina Dirzyte

Master of details and creative mind of Sailing Club Leisure Group - a Vietnam based hospitality management and development company. With degrees in economics and sustainable tourism development, I found my true passion in hospitality development – bringing new ideas and brands to life, creating unique experiences and environments that are beautiful, engaging, sustainable and profitable. I believe that a successful hotel project starts with a strong design concept that is then translated into clever bespoke details. As Head of Projects at Sailing Club Leisure Group, I have overseen projects that won multiple international design and hospitality awards.

Bậc thầy về chi tiết và đầu óc sáng tạo của Sailing Club Leisure Group - một công ty phát triển và quản lý khách sạn có trụ sở tại Việt Nam. Với bằng cấp về kinh tế và phát triển du lịch bền vững, tôi đã tìm thấy niềm đam mê thực sự của mình trong lĩnh vực phát triển khách sạn - đưa những ý tưởng và thương hiệu mới vào cuộc sống, tạo ra những trải nghiệm và môi trường độc đáo đẹp đẽ, hấp dẫn, bền vững và tạo ra lợi nhuận. Tôi tin rằng một dự án khách sạn thành công bắt đầu với một ý tưởng thiết kế mạnh mẽ, sau đó được chuyển thành các chi tiết thiết kế riêng thông minh. Là Trưởng phòng Dự án tại Sailing Club Leisure Group, tôi đã giám sát các dự án giành được nhiều giải thưởng về thiết kế và khách sạn quốc tế.

bottom of page