top of page

Felice Iacobellis

Director

SIRHALO

Felice Iacobellis

Felice Iacobellis has an Italian background but was born and raised in Germany. He earned his architecture degree in Germany and the Netherlands.

Since 2002, Felice worked on several design projects in Vietnam before co-founding the architecture and interior design practice Noor. After nearly 10 years, he left Noor and started HALO design which became SIRHALO.

Felice oversees the creative direction of all projects and leads the company as the managing director.

Felice Iacobellis là thiết kế người Ý nhưng sinh ra và lớn lên ở Đức. Ông học và lấy bằng kiến trúc ở Đức và Hà Lan.

Từ năm 2002, Felice đã làm việc cho một số dự án thiết kế tại Việt Nam trước khi đồng sáng lập công ty thiết kế kiến trúc và nội thất Noor. Sau gần 10 năm, anh rời Noor và bắt đầu thiết kế ở HALO, sau này trở thành SIRHALO.

Felice hiện tại giám sát hướng sáng tạo của tất cả các dự án cũng như lãnh đạo công ty với tư cách là giám đốc điều hành.

bottom of page