top of page

Edward Chi

Managing Director

Norcal Venture Capital Group LLC

Edward Chi

Edward Chi is Managing Director of Norcal Venture Capital Group. With over 25 years of experience in the international investment banking, finance advisory, legal practice and real estate consultancy for numerous world-wide clients in North America and Asia Pacific, Edward leads the professional consultants consortium in real estates development and investment. He holds Juris Doctor of ICC, Ph.D. and Master of Business Administration and B.S. of Accounting, C.P.A. and is also a member of Senior Advisor of Oakland Bank, California since 1988 and is one of the American Chamber of Commerce Fellows.

Edward Chi là Giám đốc điều hành của Norcal Venture Capital Group. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư quốc tế, tư vấn tài chính, hành nghề luật và tư vấn bất động sản cho nhiều khách hàng trên toàn thế giới ở Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương, Edward lãnh đạo tập đoàn tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Ông có bằng Juris Doctor of ICC, Ph.D. và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và B.S. Kế toán, C.P.A. đồng thời là thành viên Cố vấn cấp cao của Ngân hàng Oakland, California từ năm 1988 và là một trong những Nghiên cứu sinh của Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

bottom of page