top of page
Bài học bơi

Ms.

NGUYEN THI MINH DANG

Chairwoman & CEO
President of Australia Vietnam Young Executive Network

KORO

Minh Dang stands as a multifaceted entrepreneur, celebrated for her leadership, sustainability advocacy, and transformative initiatives across education, investment, entrepreneurship, and business realms. As the Chairwoman and CEO of Koro, she pioneers innovative water filtration solutions, earning recognition as a top innovation company in Ho Chi Minh City. Additionally, her role at ProSelf Angel fosters startup growth and leadership development, securing accolades for innovative business ecosystem support.

Dang's strategic investments in startups reflect her commitment to transformative potential, while her involvement in Australia-Vietnam initiatives, including AVLD 2023 and AVYX, underscores her dedication to fostering collaboration among young leaders. Serving as the President of the Australia Vietnam Young Executive Network (AVYX), Dang plays a pivotal role in connecting and empowering emerging leaders, furthering her mission for sustainable development and positive societal impact through a holistic approach that emphasizes mindfulness, spiritual growth, and community engagement.

Minh Đăng là một doanh nhân đa tài, được tôn vinh vì khả năng lãnh đạo, ủng hộ sự bền vững và các sáng kiến mang tính chuyển đổi trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư, khởi nghiệp và kinh doanh. Với tư cách là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Koro, cô tiên phong đưa ra các giải pháp lọc nước tiên tiến, được công nhận là công ty có sáng kiến đổi mới hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, vai trò của cô tại ProSelf Angel còn thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp và khả năng lãnh đạo, nhận được nhiều giải thưởng cho việc hỗ trợ hệ sinh thái kinh doanh đổi mới.

Các khoản đầu tư chiến lược của Minh Đăng vào các công ty khởi nghiệp phản ánh cam kết của cô đối với sự phát triển các tiềm năng, trong khi việc cô tham gia vào các sáng kiến Úc-Việt Nam, bao gồm AVLD 2023 và AVYX, nhấn mạnh sự cống hiến của cô trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo trẻ. Với tư cách là Chủ tịch Mạng lưới Điều hành Trẻ Việt Nam Úc (AVYX), Minh Đăng đóng vai trò then chốt trong việc kết nối và trao quyền cho các nhà lãnh đạo mới nổi, đẩy mạnh sứ mệnh phát triển bền vững và tác động tích cực đến xã hội thông qua cách tiếp cận toàn diện nhấn mạnh vào chánh niệm, phát triển tinh thần và gắn kết cộng đồng.

bottom of page