top of page
Bài học bơi

Arch.

CARMEN VOLONNINO

Architecture Director

3TI PROGETTI ASIA

With over 17 years of practical experience in the field of Architecture, Carmen is a licensed professional architect working in the Construction industry and a licensed professional Health and Safety Advisor, counselling Corporates and Public Administrations in the field of Occupational Health and Safety at workplaces and construction sites.

She has been working mainly on residential, hospitality, as well as mixed-use commercial projects throughout Europe and South-East Asia.

While in Europe, she developed her career practicing on knowledge of building codes and administrative regulations, construction procedures, materials and building techniques, while strengthening her on-site experience and project management skills.

She achieved international professional experience moving to Thailand in 2013, where she lived for 3 years, rendering freelance consultancies in the Interior Design field.

She has now been living in Ho Chi Minh City since 2016, working as C.O.O. at LCSP merged 3TI Progetti Asia, where she manages the Architecture and Interiors Department and she oversees the Company operations, liaising with Clients and industry operators.

Assisting the Clients in managing expectations, giving guidance on technical design details and managing administrative aspects of the operations such as contracting and cost control, she plays the role of primary Client’s interface.

Với hơn 17 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Kiến trúc, Carmen là một kiến trúc sư chuyên nghiệp trong ngành Xây dựng và là một Cố vấn trong lĩnh vực An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, tư vấn cho các Doanh nghiệp và Cơ quan Quản lý công cộng trong lĩnh vực An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc và các công trường xây dựng.

Chuyên môn của cô là về lĩnh vực nhà ở dân dụng, dịch vụ lưu trú và các dự án thương mại phức hợp tại Châu Âu đến Đông Nam Á.

Khi ở Châu Âu, cô đã phát triển sự nghiệp của mình bằng cách trau dồi kiến thức về luật xây dựng và các quy định hành chính, các quy trình xây dựng, vật liệu và kỹ thuật xây dựng, đồng thời tăng cường kinh nghiệm trên công trường và kỹ năng quản lý dự án.

Cô tích lũy kinh nghiệm chuyên nghiệp quốc tế khi chuyển đến Thái Lan vào năm 2013, nơi cô đã sống trong 3 năm, cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Thiết kế Nội thất.

Cô ấy hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016, làm việc với vai trò Tổng giám đốc điều hành tại LCSP 3TI Progetti Asia, nơi cô ấy quản lý Bộ phận Kiến trúc và Nội thất và điều hành hoạt động của Công ty, liên kết với khách hàng và các nhà hoạt động trong ngành. Bằng cách hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý kỳ vọng, đưa ra hướng dẫn về các chi tiết kỹ thuật thiết kế và quản lý các khía cạnh hành chính của các hoạt động như hợp đồng và kiểm soát chi phí, cô ấy đóng vai trò là giao diện chính của khách hàng.

bottom of page