top of page

Mr. YUSUKE YAMADA

Workplace Strategist / Editor in Chief

WORK MILL - OKAMURA

(English version below)

Với sự quan tâm lớn về kiến trúc và cách không gian ảnh hưởng đến cuộc sống con người, đặc biệt là với không gian làm việc. Mr. Yusuke YAMADA đã bắt đầu gia nhập Okamura với tư cách là một kiến trúc sự và tham gia nghiên cứu, phát triển các văn phòng làm việc xanh, phương pháp thiết kế nơi làm việc phù hợp với văn hóa tổ chức.

Hiện nay, Mr. Yusuke YAMADA đang vận hành phòng nghiên cứu WORKMILL, nơi nghiên cứu, phát triển, tư vấn các khái niệm về văn phòng cho khách hàng cũng như môi trường làm việc tương lai.

Studied architecture at university and became interested in spaces where people are strongly involved in their lives. He worked a housing company as an architect, and joined Okamura because of his interest in the working environment. He was engaged in research on environmentally friendly office “Green Workplace”, and workplace design method from organizational culture. Now researching on global work-style and workplaces, consulting client office concepts, and leads WORK MILL, a media and place for research and create the future working.

bottom of page