top of page
BannerWorkshop-01-02-01-01.png
Register | Đăng ký tham dự
Tution fee 1,000,000VND | Học phí tham gia 1,000,000VND / HV
( Free tickets for VDAS Members & Students  
Tham dự miễn phí dành cho Hội viên VDAS và Sinh viên thiết kế )
Register option | đăng ký tham gia:
Payment option | hình thức thanh toán:
Tải thẻ sinh viên
bottom of page