top of page

Trần Trung Vĩnh (Moderator)

Vice Director

MARS Architects

Trần Trung Vĩnh (Moderator)

Mr. Tran Trung Vinh graduated as the first generation of Urban Design Architect in Vietnam, co- teaching and training between Katholieke Universiteite of Leuven (KU Leuven, Belgium) and University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH, Vietnam). After graduated in Belgium, he continued to pursue Advance Master's degree in the same field and supported Professors here in academic and practical works. Returned to Vietnam and became lecturer at UAH since 2017 until now, keeping the philosophy of neutrality combining theory and practice, Mr Vinh has joined professional design companies such as: Vice Director of Baumschlager Eberle Architekten (a leading design company in both national and international in Hospitality, Architecture and Planning projects) from 2018 to 2022. And is currently he works as Vice Director of Mars Architect Vietnam till now.

Mr. Trần Trung Vĩnh tốt nghiệp Kiến trúc sư chuyên ngành Thiết kế Đô thị đầu tiên của Việt Nam kết hợp giảng dạy giữa Đại học Katholieke Universiteite of Leuven (KU Leuven) và Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (UAH). Sau khi làm tốt nghiệp tại Bỉ, ông tiếp tục học Thạc sĩ cùng ngành và đã hỗ trợ cho Giáo sư tại đây trong các dự án nghiên cứu và thực thành. Về Việt Nam và trở thành giảng viên Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay, vẫn giữ triết lý trung hòa kết hợp thực tiễn và lý thuyết, Mr Vĩnh tham gia vào các công ty thiết kế chuyên nghiệp như Phó Giám đốc Công ty Baumschlager Eberle Architekten (công ty thiết kế hàng đầu trong nước và quốc tế về các dự án Nghỉ dưỡng, Kiến trúc và Quy hoạch). Và hiện đang là Phó Giám đốc Công ty Mars Architect Việt Nam.

bottom of page