top of page

Thank you !

Thanks for your interest in the activities of VDAS | VMARK

Please pay your ticket following details below:

  • Beneficiary: CONG TY TNHH PHAT TRIEN THIET KE VN

  • Account No:  100073417500001 At Nam A Bank – HCMC

  • Or fast transfer to wallets: Momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(Please note your info while transferring. Upon payment, we will send an e.ticket to you)

Cám ơn Bạn đã quan tâm & đăng ký tham gia các hoạt động của VDAS | VMARK

Bạn vui lòng hoàn tất phí tham gia theo thông tin bên dưới:

  • CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ VN

  • Tài khoản số:  100073417500001 Tại Ngân hàng NAM Á, Hội sở chính

  • Hay thanh toán nhanh qua ví Momo / zaloPay / ViettelPay: 0839920004

(lưu ý xin ghi rõ nội dung khi thanh toán. Tùy theo nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ email e.ticket cho Bạn)

If you have any questions or support, please contact us following below:

Nếu có các thắc mắc hay cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ: 

Vdas@vietnamdesign.org.vn / phone: 0916 532 783

bottom of page