APPLICATION FORM
(For Young Designer | Design & Concept)

arrow&v
Please choose one | Vui lòng chọn khi tham gia:

Submit your student ID | nộp thẻ sinh viên (nếu có)

ID student | Thẻ sinh viên còn hiệu lực

Submit 3D design drawing | nộp các bản thiết kế phối cảnh render 3D

Project album | Bảng vẽ phối cảnh (PDF format)

Submit design concept | nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Description & drawing | thuyết minh (PDF format)