APPLICATION FORM
(For Young Designer | Design & Concept)

If you haven't prepared your documents yet to Vmark Award 20022, you can register "early bird" to participate here | Nếu các bạn chưa kịp chuẩn bị hồ sơ để nộp bài tham gia giải thưởng Vmark 2022, các bạn có thể đăng ký tham gia sớm "early bird" tại đây

arrow&v
Please choose one | Vui lòng chọn khi tham gia:

Submit 3D design drawing | nộp các bản thiết kế phối cảnh render 3D

Project album | Bảng vẽ phối cảnh (PDF format)

Submit design concept | nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Description & drawing | thuyết minh (PDF format)